S C-San ...S C-San San-Sch Sch-Sen Sen-She She-Sim Sim-Sle Sle-Som ... Sur-Sør